1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายมานุสันติ์ วิวรรณรัมย์
ประธานกรรมการชุมชน
087-95974656 ถ.วิบูลธรรม


นายใจ ศรีมนตรี
รองประธานกรรมการชุมชน
086-8701370
141/6 ถ.วิบูลธรรม

นายสมัย ไชยโกฏิ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
081-7091649
141/4 ถ.วิบูลธรรม


นางนารี ยืนยิ่ง
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
081-0669098

24/3 ถ.วิบูลธรรม


นางรุ่งสุรี งามภักดี

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0401754
20/1 ถ.วิบูลธรรม
นางเพลิน ดวงคำ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
085-0266340
147/4 ถ.วิบูลธรรม
นายศราวุธ เผ่าภูรี
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-0247546

141/5 ถ.วิบูลธรรม

น.ส.โสภา บุญสงค์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

4/6 ถ.วิบูลธรรม

น.ส.พรรณรัตน์ คำแหง

กรรมการเลขานุการชุมชน
089-4250575
24/6 ถ.วิบูลธรรม


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหาดสวนสุข 1

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่ากอไผ่

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 285 คน

หญิง 320 คน

รวม 605 คน

จำนวนครัวเรือน

151 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting