1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายอนันต์ แสงขจี
ประธานกรรมการชุมชน
085-024451757/5 ถ.แก้วเสนา


นายถาวร ตามสีวัน
รองประธานกรรมการชุมชน
087-4534789
45/1 ถ.แก้วเสนา

นายสมบัติ ฉิมมาลา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-7294335
39 ถ.แก้วเสนา


นางวิไล สืบบุญ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-6897726

53/1 ถ.แก้วเสนา


นายสมบูรณ์ ซีซอง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0417644
53/4 ถ.แก้วเสนา
น.ส.ระพิน โพธิ์ทอง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
082-1344881
29/4 ถ.แก้วเสนา
นางวิกัน พิมพ์วงศ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
088-7239781

45/3 ถ.แก้วเสนา

น.ส.พิศมัย เนวบัวพันธ์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
087-4567178

18 ถ.แก้วเสนา

นางเสาวคนธ์ ศรีโสภา

กรรมการเลขานุการชุมชน
088-0483711
41/1 ถ.แก้วเสนา


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนกุดปลาขาว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคูยาง

ประชากร

ชาย 289 คน

หญิง 279 คน

รวม 568 คน

จำนวนครัวเรือน

165 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting