1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ให้ความรู้และรายงานผลงานวิจัยในการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คัดแยกขยะ แก่ผู้คัดแยกขยะภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มาให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และรายงานผลการวิจัยแก่กลุ่มผู้คัดแยกขยะภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสร้างความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีแก่ผู้คัดแยกขยะ โดยได้แบ่งการรายงานออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) โครงการศึกษาวิถีชีวิตและมุมมองด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการศึกษาวิถีชีวิตและมุมมองด้านสุขภาพ และสะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้คัดแยกขยะต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ 2) ผลกระทบจากสถานที่กำจัดขยะต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้ เคียง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรม  ซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยของคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์นี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเทศบาลเมืองวารินชำราบในการนำผลการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกลุ่มผู้คัด แยกขยะ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเกิดความรู้สึกสบายใจยิ่งขึ้น
         พร้อมกันนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ยังได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้คัดแยกขยะและมอบนโยบายในการดำเนินงานซึ่งมีความ ห่วงใยในการทำงาน จึงอยากให้กลุ่มผู้คัดแยกขยะใส่ใจในสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นเพื่อเป็นการ ป้องกันตนเองจากโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยทางเทศบาลเองจะให้การสนับสนุนในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยก ขยะ และจะประสานหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขให้มาตรวจสุขภาพให้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting