1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจการอปพร.


วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาสงบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยนายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ งานเทศกิจ และสมาชิกอปพร. เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจการอปพร. ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting