1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

          ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญชวนประชาชนชาววารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "ปั่นรักษ์โลก ลดขยะ คลายโลกร้อน" ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนหันมาใส่ใจคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้แล้ว ยังเป็นการช่วยปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดได้ด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • นิทรรศการจากหน่วยงาน และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมนำขยะรีไซเคิลมาแลกนมกล่อง
  • ขบวนปั่นจักรยานรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
 
Secured by Siteground Web Hosting