1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ประชาสัมพันธ์โครงการทันตกรรมพระราชทาน


            ด้วยงานทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินโครงการทันตกรรมพระราชทานสำหรับประชาชนผู้มีปัญหาการสูญเสียฟันในช่องปาก และประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดกรองและเตรียมความช่องปากในวันที่ 29-30 กันยายน 2559 และวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

 1. เป็นผู้ที่อาศัยผู้ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก /ไม่มีฟันหน้า/ ไม่มีฟันหลัง/ ไม่มีฟันทั้งหน้าและหลังบางซี่
 3. ฟันซี่ที่ต้องการใส่ถูกถอนออกแล้วอย่างน้อย 2 เดือน และในช่องปากไม่มีปัญหาทันตสุขภาพอื่นๆ
 4. ช่องปากไม่มีแผลกดทับจากการใส่ฟันปลอม
 5. ผ่านการเตรียมช่องปากเพื่อใส่ฟันปลอมเรียบร้อยแล้ว


กำหนดการวัน เวลา และสถานที่

 • ตรวจคัดกรองและเตรียมความพร้อมช่องปากในวันที่ 29-30 กันยายน 2559 และวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ) และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (กุดปลาขาว)
 • นัดพิมพ์ปากผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 7.30 - 17.00 น. ณ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ (ต้องมีใบส่งตัวจากงานทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการฯแห่งที่ 1 หรือ 3)
 • นัดใส่ฟันปลอมสำหรับผู้ที่ผ่านการพิมพ์ปากแล้วในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.30 - 17.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งในวันพิมพ์ปาก)


เอกสารที่ต้องเตรียมมา (เฉพาะวันคัดกรอง)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 
Secured by Siteground Web Hosting