1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อคัดเลือกพนักครูเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 19 มกราคม 2560  เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักครูเทศบาลจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นพนักงานครูดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการในการคัดเลือกครั้งนี้ ซึ่งพนักงานครูที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้อง ถิ่น และเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่นในระดับจังหวัดต่อไป สำหรับพนักครูที่เข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบในปี การศึกษา 2559 นี้ ได้แก่

  1. นายชำนาญ  ผดุงเกียรติโสภณ     จากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
  2. นางเกศแก้ว  ฤทธาพรม  จากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
  3. นางอิสรีย์  นนท์ธีระจรูญ  จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ภาพโดย กองการศึกษา


 
Secured by Siteground Web Hosting