1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ท้องถิ่นจ.อุบล และสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นายสมศักดิ์ พนากิจวสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแสงมณี มีน้อย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมสนทนาปัญหา อุปสรรคตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ในการดำเนินการจัดสอบดังกล่าว

ภาพ/ข่าว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting