1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศึกษาค้นคว้าเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง รู้หลักเศรษฐศาสตร์ฉลาดใช้จ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 งานศึกษาค้นคว้าเรื่อง  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง รู้หลักเศรษฐศาสตร์ฉลาดใช้จ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ผู้วิจัย

  นางจรรยา  ปากหวาน
 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

ดาวโหลดไฟล์   PDF

       

 

 
Secured by Siteground Web Hosting