1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล



วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560  ซึ่งเป็นการสอนการทำเข็มกลัดจากวัสดุเหลือใช้โดยศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสตรีผู้มีผลงานดีเด่นด้านนักพัฒนาสตรีดีเด่น ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560 ได้แก่ นางศศิธร แจ่มวัย ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นผู้มอบใบประกาศ  และนอกจากนี้ยังได้มีการแสดงจากกลุ่มพลังมวลชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting