1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลผักแว่น จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน


วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลผักแว่น จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้นำผู้นำชุมชนเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการเรื่องแนวทางการจัดการขยะแบบครบวงจร จากนั้นคณะเทศบาลตำบลผักแว่น ได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน เพื่อศึกษาดูงานแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในชุมชนตามโครงการชุมชนปลอดขยะ หรือZero Waste

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 105 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting