1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูล และศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในด้านต่างๆของเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงเพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบเครื่องมืองตัวชี้วัดในการให้บริการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมี น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.จารุณี อนุพันธ์ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางในโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting