1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูล และศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในด้านต่างๆของเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงเพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบเครื่องมืองตัวชี้วัดในการให้บริการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมี น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.จารุณี อนุพันธ์ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางในโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting