1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา จัดการอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา" วันที่ 2


วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล ปีการศึกษา 2559 ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษาเป็นวันที่สอง โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ด้านการเชื่อมโยงบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนของแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน ให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานแบบเป็นทีม พัฒนากระบวนการคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดทักษะที่สอดรับกับทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพโดย กองการศึกษา


 
Secured by Siteground Web Hosting