1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร และโครงการชั่วหัวมัน


เมื่อวันที่ 2 - 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษา และประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนของแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานแบบเป็นทีม พัฒนากระบวนการคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และส่งเสริมให้เกิดทักษะที่สอดรับกับทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนในชั้นเรียน และการดำรงชีวิตประจำวัน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพโดย กองการศึกษา


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting