1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร และโครงการชั่วหัวมัน


เมื่อวันที่ 2 - 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษา และประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนของแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานแบบเป็นทีม พัฒนากระบวนการคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และส่งเสริมให้เกิดทักษะที่สอดรับกับทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนในชั้นเรียน และการดำรงชีวิตประจำวัน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพโดย กองการศึกษา


 
Secured by Siteground Web Hosting