1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ โดยมีนายเจริญ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting