1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2560 และอบรมให้ความรู้โทษของสุราและบุหรี่


วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม.รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวาระในการประชุมประจำเดือนนี้ ประกอบด้วย การชี้แจงเรื่องแนวทางการจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุข การประชาสัมพันธ์เชิญอสม.เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเมลิออยด์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประชาสัมพันธ์การตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปี การอบรมให้ความรู้เรื่องโทษของสุราและบุหรี่ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวารินชำราบ และกิจกรรมของอสม.ที่จะต้องดำเนินการในเดือนพฤษภาคม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting