1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้มาศึกษาดูงานอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดการขยะในชุมชน


วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และตัวแทนสมาชิกอสม. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานกองทุนสปสช. และการปฏิบัติหน้าที่อสม.ของนางนฤมล กุลคำ ในการเป็นอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 ซึ่งได้นำนวัตกรรมโยคะนฤมล 19 ท่า มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานในชุมชน จนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของทางชุมชน ซึ่งเป็นต้นแบบในการช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชน และนวัตกรรมของนายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ อสม.ชุมชนชลประทาน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 150 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting