1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้มาศึกษาดูงานอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดการขยะในชุมชน


วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และตัวแทนสมาชิกอสม. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานกองทุนสปสช. และการปฏิบัติหน้าที่อสม.ของนางนฤมล กุลคำ ในการเป็นอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 ซึ่งได้นำนวัตกรรมโยคะนฤมล 19 ท่า มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานในชุมชน จนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของทางชุมชน ซึ่งเป็นต้นแบบในการช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชน และนวัตกรรมของนายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ อสม.ชุมชนชลประทาน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting