1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัสดุใช้แล้ว


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นางพยอม ถิรมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคระผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้นำเยาวชนในท้องถิ่นเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการวัสดุใช้แล้ว และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมเยาวชนกำจัดขยะต้นทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน รวมถึงปลูกจิตสำนีกในการลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 159 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting