1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจประเมินคุณภาพน้ำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทสบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560


วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี นำโดยนายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย แหล่งน้ำสาธารณะ และแหล่งน้ำใต้ดิน ภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างน้ำนำไปวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้อุปโภคได้ ซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพน้ำของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นประจำทุกปี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 160 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting