1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2


วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน และเพื่อพิจารณาร่างร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting