1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแผนอัตรากำลัง ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ 045269680 ต่อ113

  แผนอัตรากำลัง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting