1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจรแก่นักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมสารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจร ประจำปี 2560  ซึ่งได้นำนักเรียนลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน 8 โรงเรียน มาเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้ในด้านกฏ ระเบียบ วินัยจราจรที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลด้านการจราจรบริเวณรอบสถานศึกษาได้  ซึ่งในพิธีเปิดโครงการนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสภ.วารินชำราบนำโดย พ.ต.ต.ตามพวร ทองอิ่ม สวป.สภ.วารินชำราบ   พร้อมคณะ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบสายสะพายแก่สารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจรที่ผ่านการอบรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting