1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560


วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร และการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร และยังเป็นการประกันคุณภาพของอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มาตรฐาน"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste"  โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบมาให้ความรู้ และในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัย และการสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมยังจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการรับรองว่าได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting