1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน  โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาล 7 แห่ง ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 –3 ซึ่งการประกวดจะประกอบไปด้วยการถวายความเคารพ การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะนั่งกับพื้น การประเคนของแด่พระภิกษุ และการรับพระราชทานสิ่งของ โดยในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา มาร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดได้มีพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าประกวด

สำหรับผลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 มีดังนี้

ระดับชั้น
รางวัล
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชมเชย
อนุบาล

โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสำราญ

โรงเรียนบ้านเด็ก
วารินชำราบ
โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองตาโผ่นฯ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
ประถมศึกษาปีที่ 1-2
โรงเรียนบ้าน
หาดสวนยา
โรงเรียนบ้านเด็ก
วารินชำราบ
โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองตาโผ่นฯ
 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
ประถมศึกษาปีที่ 3-4
โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองตาโผ่นฯ
โรงเรียนบ้านเด็ก
วารินชำราบ
โรงเรียนชุมชน
บ้านกุดเป่ง
โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
ประถมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนเทศบาล
วารินวิชาชาติ
โรงเรียนชุมชน
บ้านกุดเป่ง
โรงเรียนบ้าน
กุดปลาขาว
โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นฯ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองตาโผ่นฯ
โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสำราญ
โรงเรียนเทศบาล
วารินวิชาชาติ
-

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting