1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมเทคโนโลยีฯบุคลากรเทศบาลประจำปี 2560 หลักสูตร"สร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ต"


วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานระบบคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ควารู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ บุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560 ในหลักสูตร"สร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ต" เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟน และการใช้งาน Social Network อย่างถูกวิธีและปลอดภัย,  Workshop แนะนำการตั้งค่าการใช้งานสมาร์ทโฟนแบบปลอดภัยจากการคุกคามทั้งระบบ Android และ ios รวมถึงการให้ความรู้การกระความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายปฏิมากร ดวงชัย, นายชิดชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ และน.ส.กมลวรรณ จันทป จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

/ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting