1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกันยายน 2560


วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม.รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวาระในการประชุมประจำเดือนนี้ ประกอบด้วย การแจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุขแก่อสม. ทดสอบความรู้ด้านสาธารณสุขประจำปี 2560 และการตรวจสุขภาพประจำปีแก่สมาชิกอสม.ทุกท่าน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting