1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมติดตามงานอสม.ประจำเดือนตุลาคม 2560


วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปะะชุมประทุมเทพภักดี 1 ได้มีพิธีโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสร้างระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนอย่างครบวงจร และให้ความรู้ด้านสุขภาพรวมถึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพได้แก่ สมาชิกอสม. และคณะกรรมการชุมชน ในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบนโยบายแก่เครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้ยังได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกอสม.ที่มีผลการทดสอบความรู้ทางด้านสาธารณสุขในระดับดีมากอีกด้วย จากนั้นได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  และแจ้งผลการทดสอบความรู้ทางด้านสาธารณสุข และผลการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกเครือข่ายสุขภาพได้รับทราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting