1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเป็นการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพิจารณาในรายละเอียด วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และบรรจุเป็นแผนที่จะการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting