1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี โดยนพ.ดนัย เจียรกุล ผู้อำนวยการฯ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี โดยนายสิทธิพล เสงี่ยม  หัวหน้าสำนักงานฯ, แขวงทางหลวงที่ 2 อุบลราชธานี, สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ, โรงพยาบาลวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง และเครือข่ายกรรมการชุมชน ได้ร่วมประชุมโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบในช่วงที่ผ่านมา และร่วมกันสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อจุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2561 โดยมีเป้าหมายคือให้พื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นเขต Safety Zone มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จากนั้นคณะทำงานภาคีเครือข่ายฯ ได้ลงพื้นที่ยังสี่แยกแหลมทอง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกำหนดแผนงาน และแนวทางในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting