1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตรเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560


วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการแสดงหมอลำต่อต้านการทุจริตโดย"น้องอ๋อมแอ๋ม" ละมัย แสงทอง หมอลำสาวดาวรุ่ง, พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขัวญต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance, พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด แก่บุคคลที่เป็นต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่เป็นอย่างดี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting