1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 21 ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้นำกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 28 ชุมชน มาทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบนโยบายแก่ผู้สูงอายุ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยาที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และการบรรยายเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ โดยเภสัชกร และวิทยากรจากโรงพยาบาลวารินชำราบ, กิจกรรมรำวงมาตรฐาน และกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัล ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างครื้นเครงและเป็นกันเอง  ทั้งนี้ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งด้านร่าง กายและจิตใจ เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุได้อยู่เป็นที่พึ่งทางใจของลูกหลาน ต่อไปอีกหลายปี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting