1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพลังใจในการทำงานแก่อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยในพิธีเปิดโครงการมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง"การสร้างพลังในตนเองเพื่อสุขภาวะ"โดยนพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งภายหลังเสร็จการบรรยายทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอาสาสมัครแขนงต่างๆ และชาวชุมชนในเขตเทศบาล ยังได้ร่วมทำบุญกับนพ.เพียรศักดิ์ มอบเงินจำนวน 94,404.50 บาท สนับสนุนโครงการกองทุนต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับบ้านด้วย, การบรรยายเรื่อง"อยู่กับโรคอย่างไรให้มีความสุข" โดยพญ.พรหมเลขา เจริญมิตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวารินชำราบ และการเทศนาธรรม"จิตอาสา คือจิตของผู้มีบุญ" โดยพระครูปริยัติ คณาณุกิจ รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและการสร้างสุขภาพอีกด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting