1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2560


วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2560 แก่หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและหลักการดำเนินงานของเทศบาล อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายนโยบายโครงการวารินเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรียังได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่กองงาน และส่วนงานต่างๆเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดยังพื้นที่ที่รับผิดชอบในโครงการ Big Cleaning Day นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอบรมสร้างพลังใจในการทำงานแก่พนักงานเทศบาล ในหัวข้อ"ทำงานอย่างไรให้น่าอยู่"โดยนายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหัวข้อ"การสร้างสุขภาพที่ดีในการทำงาน"โดยนางนิตยา บุญพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting