1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมติดตามผลโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ร่วมประชุมติดตามผลโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายฯในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ดามพวร ทองอิ่ม สารวัตรจราจร สภ.วารินชำราบ และผศ.ดร.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการ  ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางเครือข่ายฯได้เริ่มดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรตามพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้ลดลง รวมถึงยังได้พัฒนาระบบกล้อง CCTV ให้มีความแม่นยำและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะพัฒนาระบบให้มีการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้งหมด ตามเป้าหมายโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย คือให้พื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting