1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ร่วมกันประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งได้มาฝึกประสบการณ์ในด้านการจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา และร้านค้าในตลาด รวมถึงศึกษากระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเก็บข้อมูล, สอบถามสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting