1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center) ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2


วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ ได้จัดการประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center) หรือ "ศูนย์ฮักแพง" ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เพื่อสร้างการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขในระยะยา โดยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ, สมาชิกอสม.ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และยังได้รับเกียรติจากนายทองสังข์ วิลามาศ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมเสนอแนะให้คำแนะนำต่อการจัดตั้งศูนย์ LTC Center ในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting