1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2561


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมกโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2561 เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านความสะอาดภายในและปรับปรุงส่วนที่ชำรุดผุพังภายในตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล2 โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน ,คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล1 และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล2 ชุดปัจจุบัน ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting