1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเป็นการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพิจารณาในรายละเอียด วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และบรรจุเป็นแผนที่จะการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting