1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2561

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาล โดยในพิธีเปิดโครงการอบรมได้รับเกียรติจากนายณรงค์ชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญพร ศุภสุข อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในการการบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์ในการทำงาน แนวทางการดำเนินเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่10 กรมสุขภาพจิต ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพเพิ่มเติมโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
Secured by Siteground Web Hosting