1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้ยังชีพสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
Secured by Siteground Web Hosting