1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเครือข่ายสุขภาพ และติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561  เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม.รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวาระในการประชุมประจำเดือนนี้ ประกอบด้วย  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อสม.ดีเด่น,พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปี, อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และกิจกรรมของอสม.ที่จะต้องดำเนินการในเดือนเมษายน 2561  

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting