1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอสม. และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ


วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม). และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ เพื่อเป็นการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ อสม. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาวะที่ดีเป็นแบบอย่างในด้านสุขภาพ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละสาขา และอสม.ที่ได้ปฏิบัติงานครบ 5 ปี 15 ปี 25 ปี โดยได้เกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและให้โอวาทแก่อสม. พร้อมด้วยนายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาล, นายทองสังข์ วิลามาศ สมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนางมัจฉา เมฆา ผอ.กศน.อำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ บทบาท อสม. ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองนานาทัศนะ, การแสดงละครของสมาชิกอสม., การเข้าฐานให้ความรู้ต่างๆในด้านสาธารณสุข, การอบรมวิธีปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ โดยทีม 1669 โรงพยาบาลวารินชำราบ และการอบรมขับรถถูกกฏ ช่วยลดอุบัติเหตุ โดยงานจราจร สภ.วารินชำราบ นอกจากนี้ในงานยังได้มีการจัดบูธนิทรรศการของกศน.อำเภอวารินชำราบ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

#ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting