1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อชี้แจงแนวทางในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561 โดยมีนางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนางสาวธเกียรติกมล ทองงอก ครูจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เป็นผู้ทำการชี้แจงถึงแนวทางในการใช้เครื่องมือเก็บแบบสอมถาม และสำรวจข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งข้อมูลที่ได้ทางเทศบาลจะใช้เป็นผลการศึกษา นำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการให้บริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting