1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล  ได้เรียกประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting