1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้มานิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้มาฝึกประสบการณ์ในด้านการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเก็บข้อมูลจากการฝึกประสบการณ์ รวมทั้งยังได้สอบถามสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting