1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ตลาดสดเทศบาลวาริน แห่งที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาลวารินชำราบ ให้เป็นตลาดที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และถูกหลักสุขาภิบาลสำหรับผู้บริโภค โดยมี นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายจตุรพิช สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาล และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล พร้อมด้วย เภสัชกร รุ่งนภา กงวงษ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ และคณะ ร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน , ภาพจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
Secured by Siteground Web Hosting