1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะ ยากลำบาก อันเนื่องมาจาก ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ,ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และผู้แทนหลักกองทุนประกันสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting