1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) วันที่ 1


วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”เพื่อให้แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนได้มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการลด ละ เลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล , นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาร่วมพบปะพูดคุยและให้ความรู้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และนายพลวัต วะสุขันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting