1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) วันที่ 2


วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) วันที่2 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” โดยได้นำแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เข้าศึกษาดูงานยังณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ที่มีความโดดเด่นในด้านการนำขยะเหลือใช้ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ และยังมีนวัตกรรมในชุมชนที่ช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และนางศศิธร แจ่มวัย ประธานชุมชนชลประทาน และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการศึกษาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting