1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ร่วมด้วยนายจตุรพิช สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาล ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ที่มีความโดดเด่นในด้านการนำขยะเหลือใช้ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ และยังมีนวัตกรรมในชุมชนที่ช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางศศิธร แจ่มวัย ประธานชุมชนชลประทาน และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการศึกษาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting